Główne obszary specjalizacji

Prawo spółek

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • prawne aspekty organizacji spółek i tworzenia regulacji wewnętrznych
 • obsługa organów spółek, w tym opracowania projektów dokumentów, np. uchwał
 • zmiany w kapitale zakładowym i zmiany umów spółek oraz statutów, a także uzyskiwanie koncesji i pozwoleń
 • sporządzanie i negocjacje porozumień wspólników lub akcjonariuszy
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami
 • obowiązki informacyjne w przypadku spółek, których akcje lub obligacje są przedmiotem zorganizowanego obrotu

Fuzje i przejęcia

 • nabywanie i zbywanie akcji i udziałów
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części
 • łączenie i podział spółek
 • przejęcia spółek
 • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence
 • sporządzanie i negocjowanie umów handlowych
 • przekształcenia i reorganizacje spółek
 • wdrażaniu programów opcji menedżerskich

Prawo pracy

 • przygotowywanie indywidualnych umów o pracę, umów o współpracę, umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych włącznie z postępowaniami sądowymi
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w procesach fuzji oraz przejścia zakładu na innego pracodawcę
 • projektowanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych, w szczególności przygotowywanie, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych regulaminów obowiązujących w miejscu pracy
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności

Restrukturyzacje

 • analiza ryzyk upadłościowych
 • zawieranie i zatwierdzanie układów w postępowaniach upadłościowych,
 • formułowanie propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego w szczególności: odroczenia wykonania zobowiązań, rozłożenia spłaty długów na raty, zmniejszenia sumy długów
 • konwersja wierzytelności na udziały lub akcje
 • ustalenie warunków restrukturyzacji
 • likwidacje spółek
 • prowadzenie postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością, szczególności opiniowanie planu naprawczego,
 • przygotowanie i negocjowanie umów typu increditor agreement,

Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

 • zgłoszenia i rejestracja znaków
  towarowych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO)
 • postępowania sporne, w tym postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnianie praw ochronnych i praw z rejestracji
 • spory o naruszenie praw wyłącznych przed sądami cywilnymi i karnymi
 • spory z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym o reklamę, ochronę oznaczeń i wyglądu produktów
 • zwalczanie  handlu towarami podrobionymi i ochrony celnej
 • spory domenowe
 • umowy z zakresu przenoszenia i licencjonowania praw, w tym transferu technologii, umów wdrożeniowych, dystrybucyjnych, dotyczących know-how i trade-secrets
 • zarządzanie portfolio praw własności intelektualnej
 • umowy dla branży kreatywnej, w tym dotyczących korzystania z dóbr osobistych
 • spory o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu ochrony danych osobowych

Nieruchomości

 • zgłoszenia i rejestracja znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO)
 • postępowania sporne, w tym postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnianie praw ochronnych i praw z rejestracji
 • spory o naruszenie praw wyłącznych przed sądami cywilnymi i karnymi
 • spory z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym o reklamę, ochronę oznaczeń i wyglądu produktów
 • zwalczanie  handlu towarami podrobionymi i ochrony celnej
 • spory domenowe
 • umowy z zakresu przenoszenia i licencjonowania praw, w tym transferu technologii, umów wdrożeniowych, dystrybucyjnych, dotyczących know-how i trade-secrets
 • zarządzanie portfolio praw własności intelektualnej
 • umowy dla branży kreatywnej, w tym dotyczących korzystania z dóbr osobistych
 • spory o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu ochrony danych osobowych

Spory sądowe i arbitraż

 • reprezentacja interesów stron w sporach sądowych,
 • postępowania egzekucyjnych
 • negocjacje ugodowe
 • prowadzenie spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi,

Prawo podatkowe

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek od nieruchomości
 • spory podatkowe, reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • ceny transferowe
 • schematy podatkowe
 • przeglądy podatkowe
 • bieżące doradztwo podatkowe

Prawo karne gospodarcze

 • compliance 
 • white collar crimes
 • postępowania karne skarbowe